STATUT FUNDACJI In blessed Art

statut STATUT

FUNDACJI

In Blessed Art

sporządzony przez Fundatora dn. 04.11.2016 roku

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja In Blessed Art zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Hubert Jakub Kampa zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Trusz w kancelarii notarialnej w Opolu, ul. Ozimska 18/5, w dniu 28.09.2016 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

4. Fundacja może ustanowić swoje logo i posługiwać się nim oraz prowadzić stronę www.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest Dąbrówka Łubniańska

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans  społecznych, zawodowych i kulturalnych.

2. Działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym.

3. Działalność charytatywna.

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, a także zagrożonych zwolnieniem z pracy.

9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

10. Działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym.

11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

12. Działalność wspomagająca rozwój  techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie  nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

13. Działalność wspomagająca wspieranie wspólności i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dla dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa.

15. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw  człowieka; ochrony ludności; pomocy ofiarą katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

17. Działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy  między społecznościami.

18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

20. Działalność na rzecz kombatantów  i osób represjonowanych.

21. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

22. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizacje międzynarodowych plenerów i warsztatów ikonograficznych w Polsce i poza jej granicami.

2. Organizacje warsztatów śpiewu i muzyki w Polsce i poza jej granicami.

3. Organizacje międzynarodowych wystaw artystycznych w Polsce i poza jej granicami.

4. Pomoc w organizacji wystaw artystom z  Polski i z poza jej granic.

5. Wsparcie materialne artystów i ludzi uzdolnionych w Polsce i  poza jej granicami, szczególnie chorych i walczących z uzależnieniem.

6. Działanie profilaktyczne i uświadamiające przeciwko AIDS, uzależnieniom, chorobom, przez plenery ikonograficzne, warsztaty, wystawy sztuki, klipy, media społecznościowe.

7. Prowadzenie kampanii i działalności przeciw wykluczeniu społecznemu chorych na przewlekłe choroby, uzależnienia.

8. Działania przez „arteterapię”.

9. Udzielanie pomocy finansowej podopiecznym fundacji.

10. Zbiórki na rzecz organizacji plenerów, warsztatów i pomocy artystom.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, a w szczególności współpracując z Fundacją Eleos-Ukraine w Kijowie i wspierając ją w działaniu.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6 000 (sześć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z funduszu założycielskiego fundator przeznacza 1 500 (tysiąc pięćset złotych) na działalność gospodarczą fundacji.

3. Przedmiotami działalności gospodarczej fundacji są:

96.09.Z- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury.

23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych.

23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.

46.18.Z- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin.

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

4. Fundacja będzie prowadziła pracownię ikonograficzną pod nazwą Pracownia Ikon Pw. Św. Łazarza, lub nazwą tłumaczoną na inny język.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,

2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. Dochodów z majątku Fundacji,

5. Działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

Władzami fundacji są:

1. Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech osób.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady na podstawie uchwały zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członków pierwszego Zarządu powołuje fundator.

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

3. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

4. Uchwalanie regulaminów.

5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

7. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

8. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

9. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

13. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może złożyć każdy z członków Zarządu.

2. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

………………………………………………………………

Odsłony: 5924

Partnerzy i współpraca

Popierasz nas? Wspieraj nasze działania!

Jesteśmy legalnie działającą i zarejestrowaną fundacją. Składamy rozliczenia z każdej otrzymanej darowizny.

Każde wsparcie nagradzamy!

 

Fundacja In Blessed Art

66 1050 1504 1000 0090 8011 7766  

(wpłaty z dopiskiem: Darowizna na fundację/lub konkretny projekt)

 

System szybkich płatności

NASZE DANE

Fundacja In Blessed Art

tel: +48 537596130

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szkolna 8a

46-024 Dąbrówka Łubniańska

KRS 0000651122

Nasze strony internetowe:

PRACOWNIA IKON

www.elazaricon.pl

SZKOŁA IKONOPISARSKA ONLINE

www.inblessedartschool.pl

SKLEP

www.inblessedartshop.pl

AKCJA UPAMIĘTNIENIA

www.niezapomniani1920.pl

 

Zapomniani NIEZAPOMNIANI

Upamiętniamy Bohaterów 1920 roku.

 

 

Zobacz jaką akcję prowadzimy dla zapomnianych na 100 lat 

62. Żołnierzy 1. kompani 13. Batalionu pochodzących z Błękitnej Armii.

 

Niecodzienna akcja na stronie:

INEZAPOMNIANI1920.PL